• osvojiť si základné princípy práce s autentickým nemeckým odborným textom 
  • vedieť nájsť v texte kľúčové odborné termíny
  • osvojiť si základné gramatické štruktúry typické pre odborný text v nemeckom jazyku
  • vedieť použiť technické výrazy v jednoduchej odbornej komunikácii